THE LONDON SCHOOL - THE CAMBRIDGE WAY

ĐẢM BẢO KET - PET & IELTS 6.5 - 9.0 - Anh Ngữ Luân Đôn - 100% Giáo Viên Bản Ngữ

28 Th3


 

Dành cho Học viên 6-11 tuổi (học từ Super Kids 01): tổng thời gian học là 300 tuần bao gồm

  • Chương trình Super Kids: 12 levels & 3 lớp luyện thi Starters, Movers, Flyers, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 180 tuần
  • Chương trình Super Teens: 6 levels & 4 lớp luyện thi KETAB & PETAB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 120 tuần

 

Dành cho Học Viên 12-13 tuổi (học từ Super Teens 01): tổng thời gian học là 168 tuần bao gồm

  • Chương trình Super Teens: 10 levels & 4 lớp luyện thi KETAB & PETAB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 168 tuần

 

Dành cho Học viên transfer từ Level 9 của SY ( học từ Level 10 Super Teens): tổng thời gian học là 72 tuần bao gồm

  • Chương trình Super Teens: 4 levels & 2 lớp luyện thi PETAB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 72 tuần

 

CÁC KHÓA HỌC

28 Th3
LONDON KIDS
  • 10:48 sáng
  • admin
28 Th3
LONDON TEENS
  • 9:14 sáng
  • admin
28 Th3
LONDON ADULTS
  • 9:13 sáng
  • admin