THE LONDON SCHOOL - THE CAMBRIDGE WAY

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TẠM THỜI (16/03/2020 – 05/04/2020) - Anh Ngữ Luân Đôn - 100% Giáo Viên Bản Ngữ

02 Th3


Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm Covid-19, Ngoại Ngữ Thần Đồng thông báo các lớp học tại tất cả các cơ sở tạm nghỉ từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 05/04/2020

CÁC KHÓA HỌC

28 Th3
LONDON KIDS
  • 10:48 sáng
  • admin
28 Th3
LONDON TEENS
  • 9:14 sáng
  • admin
28 Th3
LONDON ADULTS
  • 9:13 sáng
  • admin